De Uitdaging Van Een Moderne Vreemde Taal

Powerpoint

Referentie

VISSER FROUKE & PETERS THOMAS. ‘De uitdaging van een moderne vreemde taal.’ In: Talent, jg. 6, nr. 7, 2004.

Synthese

Hoogbegaafde leerlingen in het middelbaar onderwijs heeft nood aan verrijkende opdrachten van de talendocent. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) werkt aan een project voor de onderbouw en ondertussen ook de bovenbouw. Een deelproject daarvan is Moderne Vreemde Talen, waarvoor een handreiking, Talent internationaal,is ontwikkeld. De handreiking gaat uit van 12 kenmerken waardoor het lesmateriaal aangepast kan worden. Een voorbeeld is dat realiteitsgetrouwe problemen meer motiveren. Een ideaal voorbeeld van zo’n opdracht is een webquest voor de talen, namelijk TalenQuest. Daarenboven spreekt TalenQuest ‘International’ de leerlingen aan op hun eigen interesse aan de hand van open opdrachten die de leerlingen uitdagen. De handreiking zelf wordt op twee manieren gebruikt. Enerzijds fungeert ze als checklist als we willen weten welk bestaand materiaal geschikt is. Anderzijds kan ze worden gehanteerd als ontwikkelingsinstrument om nieuw lesmateriaal te creëren. Om deze handreiking te verduidelijken, wordt training gegeven aan docenten, waar het zelf ontwikkelen van lesmateriaal centraal staat. Samen met het UCLO wordt er nog gewerkt aan het aspect van de meervoudige intelligentie aan het uitwerken voor het talenonderwijs in de bovenbouw.

Context

Talent -over hoogbegaafde kinderen- richt zich voornamelijk op ouders en begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen. Talent biedt actuele kennis, verdieping en achtergrondinformatie waarmee hoogbegaafde kinderen op een plezierige manier hun schoolcarrière kunnen doorlopen. Talent is een tweemaandelijks tijdschrift en is het enige onafhankelijke tijdschrift voor deze doelgroep.

Auteur

a) Frouke Visser en Thomas Peters zijn beiden werkzaam bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede.
b) Beiden verrichten werk voor dit expertisecentrum. Daar werken ze aan lesmateriaal voor Engels voor hoogbegaafden in de onderbouw havo/wvo. Opgedane ervaringen worden dan vastgelegd in een “recept” voor de ontwikkeling van zinvolle lestaken voor hoogbegaafden.

Structuur

Tussentitels

Handreiking Talent internationaal
De TalentQuest ‘International’
Hoe wordt de handreiking gebruikt?
Training in het ontwikkelen van mvt-materiaal
Nieuws

De tussentitels geven een goed globaal overzicht over de inhoud van het artikel. Ook zijn ze logisch opgebouwd zodat de leek kan volgen waarover het gaat. Voetnoten worden achteraan het artikel gevoegd. Dit is ideaal, aangezien verschillende keren naar dezelfde bron wordt verwezen. Zo hoef je niet eindeloos te zoeken waar de precieze voetnoot precies stond.

Interessante bronnen

http://www.talentquest.nl voor meer informatie over TalentQuests en concrete voorbeelden van dergelijke taken.
http://clipland.net waar je Engelse en Duitse spotjes kunt bekijken als leerzame taak.
Het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs: http://www.infohoogbegaafd.nl/home.html

Organisaties

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede
UCLO

Specialisten

Frouke Visser
Thomas Peters
Helge Bonset
Saskia Bergsma

Moeilijke woorden

Mvt: Moderne Vreemde Talen
Handreiking: hulpmiddel bij het maken van verrijkingstaken, lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen
Metacognitie: leren hoe je moet/kunt leren
In concreto: concreet
Webquest: een opdracht die via internet wordt aangeboden (taakgerichte webgebaseerde opdracht)
Idealiter: volgens het ideaal
Adequaat: passend, evenredig, overeenkomend

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License