Impact

Impact

Impact is een vereniging voor hoogbegaafde kinderen en jongeren tussen 4 en 24 jaar. De doestellingen van Impact zijn zeer eenvoudig te beschrijven. Ze willen activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen, praat – en info avonden en lezingen organiseren. Het is een feitelijke vereniging. Ze willen eenvoudig en zonder restricties te werk gaan. Het lidgeld bedraagt €15 per maand per gezin. Het rekeningnummer waarop men kan storten staat vermeld op de website. Ook de volledige activiteitenkalender staat vermeld op de website. Via deze activiteiten wil Impact dat de jongeren en kinderen zichzelf beter leren kennen en zo opgroeien vanuit een sterke basis.

Responsa

Responsa werkt nauw samen met Impact. Responsa is een centrum voor gedrags – en leermoeilijkheden. Ze bieden verschillende zaken:
- Advies
- De diagnose van: beelddenken, hoogbegaafdheid, van lees -en rekenmoeilijkheden
- Begeleiding: persoonlijke - , gezins - , studie - en school
- Therapie: gespreks - , spel - en relaxatietherapie

Verschillende mensen werken samen met dit centrum: klinische psychologen, logopedisten, deskundigen, … die allemaal een goede kennis over gedrags – en leermoeilijkheden hebben. Hun doel is om het kind centraal te zetten en het principe om een zo laag mogelijke onkosten te rekenen te vervullen.

Responsa hecht er veel belang aan om zich niet blind te staren op één soort therapie. Ieder kind is uniek en daar willen ze dan ook rekening mee houden. Het is dus bewust dat ze verschillende therapievormen toepassen.
Ook vind Responsa het belangrijk om veel zorg te geven aan ouders en scholen. Door deze samenwerking willen ze dat het snel weer goed gaat met het kind.

In dit centrum zijn er ook verschillende activiteiten gepland. De drie activiteiten die momenteel gepland zijn, zijn:
- Training in sociale weerbaarheid
- Emotionele en sociale impact van leer en gedragsstoornissen op het gezin
- Mindfulness

Bronnen:

Website Impact
Website Responsa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License