Omnino

Wat is omnino ?

OMNINO is een adviesbureau dat zich in eerste instantie richt op ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Daarnaast geeft OMNINO informatie en voorlichting aan (aanstaande) leerkrachten/docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
OMNINO verzorgt lezingen voor groepen ouders, (a.s.) leerkrachten/docenten, peuterleid(st)ers en andere geïnteresseerden.
Ook organiseert OMNINO series informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen.
Aan de opleiding voor leerkracht in het basisonderwijs kan OMNINO gastcolleges en workshops verzorgen.
OMNINO geeft ook voorlichting, informatie en cursussen aan schoolteams.

Voor welke kinderen?

Het gaat om kinderen die zich doorgaans niet alleen sneller, maar ook anders ontwikkelen dan de meeste andere kinderen. Deze kinderen zijn vlot van begrip en hebben een uitstekend geheugen.Op jonge leeftijd kan dit kind opvallen door een grote woordenschat en een goede zinsopbouw. Dikwijls is er sprake van een snelle motorische ontwikkeling. Maar ook komt het voor dat het kind wat later is met praten en zich motorisch wat langzamer ontwikkelt. Dan gaat het vooral om kinderen met een perfectionistische instelling. Zij beheersen een vaardigheid vaak van de ene op de andere dag of gaan heel laat praten, maar dan wel gelijk in volzinnen.

Een hoogbegaafd kind heeft meestal een grote hang naar autonomie en kan moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit van anderen. In de meeste gevallen heeft een hoogbegaafd kind een enorme hekel aan oefenen en herhalen. Dikwijls hebben ze dit ook niet nodig. Andere opvallende eigenschappen van hoogbegaafde kinderen zijn creativiteit, originaliteit, een goed probleemoplossend vermogen, nieuwsgierigheid en leergierigheid. Meestal is er sprake van een brede belangstelling en een goede algemene ontwikkeling.

Op school kunnen er problemen ontstaan omdat het onderwijs niet aansluit op de capaciteiten en het ontwikkelingsniveau van deze leerling. Wanneer het kind zijn/haar motivatie verliest kan het in een vicieuze cirkel belanden; het onderwijsaanbod is onder het niveau van het kind, daardoor gaat het kind onderpresteren en vervolgens krijgt het onderwijs op een nog lager niveau aangeboden. Van de aanvankelijke ontwikkelingsvoorsprong lijkt vaak niets meer over te blijven en het kind dreigt te worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Wanneer een leerling een grote voorsprong heeft op zijn of haar klasgenoten kan zich de vraag voordoen of het beter is een jaar te versnellen of dat de leerling voldoende geholpen is met verbreding, verdieping en verrijking van de leerstof.

Voor welke ouders?

Wat kan OMNINO voor u doen?
Samen met u wordt een inventarisatie van de huidige problematiek gemaakt. Vervolgens wordt er gekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Soms kunnen er in de thuissituatie van het kind verbeteringen worden aangebracht. Meestal blijkt dat er op school het één en ander zou moeten veranderen. Om die veranderingen op school te bewerkstelligen zijn gesprekken nodig met de leerkracht van het kind. Om die gesprekken goed te laten verlopen, kan OMNINO zowel een adviserende als een ondersteunende functie vervullen. Bij conflicten op school kan OMNINO bemiddelen.

Wat is de werkwijze van OMNINO?
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind zal u verzocht worden een vragenlijst in te vullen. Vervolgens vindt er een consult plaats. Wanneer het probleem duidelijk is gemaakt, wil OMNINO inzicht verschaffen in de manier waarop de problemen zouden kunnen worden opgelost. Enkele weken na het consult ontvangt u een verslag. Als het nodig is kan er, op uw verzoek, een gesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk dat OMNINO u tijdens een gesprek op school ondersteunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: OMNINO

Colofon
Omnino en Omnino Online
Omnino bestaat sinds 1995 en op internet sinds 2000. In eerste instantie is Omnino een adviesbureau voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast geeft Omnino via haar website voorlichting en biedt ouders de gelegenheid met elkaar te communiceren via het forum van Omnino Online en de mailinglijst van OMNINO.

Auteursrecht
Op alle artikelen van Omnino (de readers, het boek, de site en iedere andere uiting) rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Omnino c.q. rechthebbende.

Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen via het contactformulier.
Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk en vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen.

Beeldrecht
Op het beeldmateriaal van de website en publicaties van Omnino berust beeldrecht.
Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen via het contactformulier.
Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk en vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen.

Omnino
Adviesbureau voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Ineke Teisman
Sumatrastraat 5
8921 JC Leeuwarden
058 8443053

B.I.G. registratienummer: 49000569730

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License