Ontwikkeling Van Hoogbegaafde Kinderen En Schoolse Kenmerken

zie powerpointpresentatie

Referentie

MOOIJ, T., ‘Ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en schoolse kenmerken',in: Kind en Adolescent, 2007 nummer 4, 263-271.

Synthese

Aanwijzingen voor specifieke motivationele en leerproblemen van meer- of hoogbegaafde kinderen in het Nederlandse onderwijs zijn vooral kwalitatief van aard. Er zijn zulke resultaten beschikbaar gekomen. In een eerste grootschalig onderzoek blijkt dat hoogbegaafde kinderen in de eerste jaren van het basisonderwijs negatieve sociaal-emotionele en cognitieve invloeden kunnen ervaren vanwege 'beperkende' kenmerken in hun schoolsituatie. in een tweede kleiner onderzoek komt naar voren dat hoogbegaafde leerlingen zowel in het basisonderwijs als in de overgang naar het middelbaar onderwijs positieve effecten kunnen ervaren vanuit hun thuissituatie; daarentegen kunnen zij negatieve effecten ondervinden van voor hen speciaal ontwikkelde leerarrangementen. ("plusklasjes of kangoeroeklasjes"). de onderzoeksresultaten leiden tot aanbevelingen ter systematische verbetering van de Nederlandse onderwijspraktijk.
Deze onderzoeken worden grondig besproken en uitgelegd in het volledige artikel.

Context

Het artikel komt uit het tijdschrift Kind en Adolescent. In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. De artikelen zijn gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit uw vakgebied en boekbesprekingen.
Volgens mij is het artikel ook nog bruikbaar, omdat het maar werd gepubliceerd in 2007.

Auteur

De auteur is Tom Mooij, een Nederlander die al veel geschreven heeft over hoogbegaafdheid. Hier verder vind je bij de bronnen ook nog een aantal werken van hem. Jammer genoeg is over de persoon zelf eigenlijk niets te vinden.

Structuur

Er is een duidelijke structuur aangebracht in het artikel. Eerst geeft hij een korte samenvatting over wat er precies in de tekst staat en daarna overloopt hij het volledige artikel. Er zijn ook tussentitels aanwezig:
- Onderzoek vanaf het begin van het basisonderwijs
- Onderzoek eind basisonderwijs en begin voortgezet onderwijs
- Discussie
- Literatuur

Specialisten

- Henk Guldemond
- L. Verhoeven
- L. Hoogeveen
- G. Driessen
- J. Van Hell

Organisaties

- scholen met hun kangoeroeklasjes
- CLB's

Woordverklaringen

cohortononderzoek:onderzoek van een grote groep
deciel:getal dat de mogelijkheid biedt een statistische distributie in tien groepen te verdelen die alle een gelijk aantal elementen bevatten
longitudinaal onderzoek: dat betrekking heeft op hetgeen zich in een (lang) tijdsverloop voordoet

Bronnen

Mijn keuze

Hieronder zijn er enkele die mij het interessantst leken:
- Driessen, G., Mooij, T., & Doesborgh, J.(2007). hoogbegaafdheid van leerlingen in het primair onderwijs: ontwikkelingen en samenhangen met kenmerken van thuis, de groep en de school. Nijmegen: Radboud Universiteit, ITS.

- Mooij, T.(1991). schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs. Muiderberg: Coutinho.

- Onderwijsraad. (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Advies. Nijmegen: Radboud Universiteit, ITS/CBP/Orthopedagogiek

Overige bronnen

- Durkin, D. (1966). Children who read early. New York: Teachers College Press.

- Guldemond, H., Bosker, R. J., Kuyper, H., & Van der Werf, M. P. C. (2003). Hoogbegaafden in het voortgezet
onderwijs.
Groningen: gion.

- Gustafson, K. (2002). Instructional design tools: A critique and projections for the future. Educational
Technology Research and Development, 50, 59-66.

- Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2005). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde
leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek.
Nijmegen: Radboud Universiteit, cbo/its.

- Kemp, J. E. (2000). An interactive guidebook for designing education in the 21st century. Bloomington, Indiana:
Technos press of the Agency for Instructional Technology/Association for Educational Communications
and Technology.

- Leseman, P. P. M. (2002). Onderzoek in de voor- en vroegschoolse periode. Trends en nieuwe vragen. Den Haag:
nwo/proo.

- Minne, B., Rensman, M., Vroomen, B., & Webbink, D. (2007). Excellence for productivity. Den Haag: cpb.
gevraagd 2 juli 2007 via http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/69/bijz69.pdf

- Mooij, T. (1999). Integrating gifted children into kindergarten by improving educational processes. Gifted
Child Quarterly, 43, 63-74.

- Mooij, T. (2000). Screening children’s entry characteristics in kindergarten. Early Child Development and Care,
165, 23-40.

- Mooij, T. (2004). Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek. In H. Baartman,
D. Graas, R. de Groot, & Tj. Zandberg (Red.), Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en
hulpverlening (pp. 187-198). Utrecht: Agiel.

- Mooij, T. (2007). Design of educational and ict conditions to integrate differences in learning: Contextual
learning theory and a first transformation step in early education
. Computers in Human Behavior, 23, 1499-
1530.

- Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken.
Nijmegen: Radboud Universiteit, its/cbo/
Orthopedagogiek.

- Redactie Uitleg. (2002). Ontwikkeling van het kind hangt af van genetische factoren. Uitleg, 18, 42-45.

- Van Eijl, P. J., Wientjes, H., Wolfensberger, M. V. C., & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in het
onderwijs
. In Onderwijsraad (Red.), Onderwijs in thema’s (pp. 117-156). Den Haag: Onderwijsraad.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License