Politiek

Minister Marleen Vanderpoorten

28119fe44b4d7b3a26bb4c2.jpg

Partij
Open VLD

Haar mening
"…Om hoogbegaafde kinderen vlotter te laten doorstromen, werd de regelgeving inzake toelatingsvoorwaarden via onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001 reeds versoepeld. Sinds 1 september 2001 is het mogelijk dat leerlingen in het gewoon lager onderwijs op een termijn van 4 jaar hun lager onderwijs beëindigen. In uitzonderlijke omstandigheden is het mits afwijking van de Vlaamse regering zelfs mogelijk om die termijn nog in te korten.
Aan de leeftijd waarop een kind het lager onderwijs kan aanvatten, zijn nog geen wijzigingen aangebracht. De normale regel is dat een leerling 6 jaar moet zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar om toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Ouders kunnen echter beslissen om hun kind één schooljaar vroeger het lager onderwijs te laten aanvatten. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan dus ook in het lager onderwijs worden ingeschreven. Een voorafgaand advies van de klassenraad en het CLB is vereist, maar het zijn de ouders die hierover de uiteindelijke beslissing nemen.
Het begrip vrije leerling is nergens ingeschreven in de regelgeving voor het basisonderwijs. In principe kan een vierjarig kind dan ook geen toestemming krijgen om als vrije leerling deel te nemen aan de lessen van het lager onderwijs. Een officieel document om hiervoor de toelating te verlenen kan dus niet worden afgeleverd.
Een zorgbekwame school met oog voor de specifieke noden van hoogbegaafde kinderen is gericht op een optimale integratie en op differentiatie. Dit wil zeggen dat hoogbegaafde kinderen zich kunnen integreren in een heterogene groep. Het is belangrijk dat deze kinderen ook de kans krijgen om deel uit te maken van een groep en het gevoel ontwikkelen van erbij te horen. Anders lopen ze het risico om te worden geïsoleerd.
De leerkrachten differentiëren intern naar inhoud, dat is het indikken, verbreden en verdiepen van de leerstof, en naar aanpak, dat is het hanteren van een meer open, creatieve onderwijsstijl, het coachen van de leerling bij zelfstandig werk, het gericht inzetten van ICT , enzovoort. Naarmate de kinderen ouder worden kan de leerkracht het hoogbegaafde kind vragen om de medeleerlingen te helpen bij opdrachten of bij het verwerken van de leerstof. Het kind leert op die manier zijn kennis en vaardigheden constructief in te zetten. Het leren omgaan met de eigen hoogbegaafdheid in een context van anders- of minderbegaafden is trouwens een cruciale vaardigheid in het leven van een hoogbegaafde.
Hoogbegaafde kinderen kunnen functioneren met ontwikkelingsgelijken. Binnen een basisschool kan onderzocht worden hoe men meer- of hoogbegaafde kinderen gedurende bijvoorbeeld een aantal uren per week samen aan een aantal taken kan laten werken, aansluitend bij hun capaciteiten en interesses. Deze vorm van externe differentiatie is dan, net zoals de maatregelen ten behoeve van leerlingen met leerachterstanden, ingebed in een inclusief schoolbeleid.
Enkel regelmatige leerlingen komen in aanmerking voor financiering of subsidiëring. Een regelmatige leerling is een leerling die onder andere voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Vermits een vierjarige, overeenkomstig de huidige reglementering, niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs, zal de school voor deze leerling niet worden gefinancierd of gesubsidieerd.
De opvang van hoogbegaafde kinderen kan niet worden opgelost door de juridische mogelijkheid tot inkorting van de studieduur alleen. De vraag naar onderwijs-op-maat voor hoogbegaafde kleuters door middel van externe differentiatie, is verantwoord als er een evenwichtige ontwikkeling wordt beoogd. Een eenzijdig tegemoetkomen aan de cognitieve honger van die kinderen door hun schoolloopbaan steeds maar te versnellen, zou voorbijgaan aan hun sociaal-emotionele noden. Daarom is het belangrijk dat er, zeker bij kinderen van zeer jonge leeftijd, goede afspraken worden gemaakt met de ouders zodat zij geen eenzijdige verwachtingen van de school hebben. Kinderen groeien op in een gezin, hebben vrienden en gaan naar school. Het is net de schoolomgeving die voor een tegengewicht kan zorgen en vooral de sociale ontwikkeling kan bevorderen.
Er zal moeten worden geïnvesteerd in de differentiatiecapaciteit van leerkrachten en scholen. Dit past in de gevoerde politiek van het omgaan met verschillen. De zorguren die met ingang van 1 september 2003 aan basisscholen worden gegeven, moeten leerkrachten beter in staat stellen om een individueel begeleidingstraject voor die kinderen op te stellen en uit te voeren. Samenspraak met de ouders en overleg met het CLB en de zorgcoördinator zullen dit werk van de leerkracht ondersteunen.
Er gebeurt dus zeker iets voor hoogbegaafde kinderen. In de lagere school en inzake differentiatie, zorg en dergelijke, kunnen kinderen volgens de huidige regelgeving niet vanaf 4 jaar naar het eerste leerjaar. Ik wil advies vragen aan experts om te weten of we daaraan moeten sleutelen. We moeten ook rekening houden met sociaal-emotionele implicaties. Er zijn ook verschillen tussen een kind van 4 en een kind van 6 op het cognitieve en op het lichamelijke vlak. Ik pleit ervoor om een uitgebreid advies te vragen. Ik zal dat met veel plezier doen en met veel interesse afwachten."

Referentie
Hoogbegaafdvlaanderen.be//http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/06_HB_op_school/versnellen/parlement.html//, (internet), 12-11-2002

SP.a

spalogo400x750.gif

politieke programma rond onderwijs
"275. Niettegenstaande veel aandacht voor de sociale context mag er niet minder aandacht zijn voor individuele problemen. Individuele problemen zoals leerstoornissen, individuele taalachterstand, hoogbegaafdheid,… vergen een individuele aanpak. Er van uitgaande dat ongeveer 10 procent van de leerlingen specifieke leerproblemen hebben, veronderstelt dit een extra middelen voor de nodige omkadering en ondersteuning."

Referentie
s-p-a.be,//http://www.s-p-a.be/nationaal/ideeen/politiekprogr/programmapunten/onderwijs_lijst.asp//, (internet),07-06-2009.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License