Slo
img.db?session=cloud_mmbase+1945753

Wat?1

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Doel?

Inhoud geven aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. Meer specifiek staat het ontwikkelen van doelen en inhouden van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid tot het klaslokaal centraal.

Hoe?

In interactie met vele uiteenlopende partners uit kringen van beleid, schoolbesturen en -leiders, leraren, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ouders, bedrijfsleven, e.d.).

Kerntaken?

  • Kennisontwikkeling op domein van leerplanontwikkeling: Landelijke en internationale monitoring en analyse van leerplanontwikkelingen, evaluatie en onderzoek, interne en externe deskundigheidsbevordering, participatie in expertisenetwerken.
  • Landelijke leerplankaders: Ontwerpen van kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s en handreikingen en valideren daarvan in samenspraak met relevante partijen. Actief bevorderen van inhoudelijke coördinatie tussen vakken/leergebieden en tussen schooltypes/onderwijssectoren.
  • Voorbeelden ontwikkelen van leerplanuitwerkingen op schoolniveau : Ontwikkelen van productmatige voorbeelden (van programmavarianten en leerlijnen) en procesmatige voorbeelden (scenario’s) en bieden van procesondersteuning.
  • Voorbeelden van leerplanconcretiseringen op microniveau: Ontwikkelen van exemplarisch onderwijsleermateriaal.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License